Hoe zien wij mentoring?

Mentoring zoals de Stichting Info BDSM het ziet.

We beschouwen mentees als collega’s die op zoek zijn naar advies, informatie en een klankbord. Daarbij vertrekken wij van de overtuiging dat mensen bekwaam zijn hun eigen mening en visie te ontwikkelen, als ze daarbij de nodige informatie, bronnen en adviezen aangereikt krijgen.

Daarin proberen we te voorzien door middel van mail (stichtinginfobdsm @ gmail.com). Indien nodig verwijzen wij door naar professionele hulp- en dienstverleners.

Mentoren zijn meer ervaren collega’s die wijze raad kunnen geven of mensen met minder ervaring (mentees) kunnen laten profiteren van hun ervaring en praktijkkennis zodat de minder ervaren, beginnende collega niet alles zelf moet uitvinden.

Een BDSM-mentor is een collega die niet alleen over de nodige ervaring beschikt, maar ook over BDSM veel gelezen, nagedacht en gereflecteerd heeft. Hij of zij laat de mentee profiteren van deze voorsprong door gevraagd en ongevraagd te adviseren over uitgangspunten en mogelijkheden. De ervaringsdeskundigheid vertaalt zich door de ervaring lerend in te zetten voor de ander.

Wij gaan ervan uit dat BDSM – beleefd op een verstandige wijze –  één van de seksuele geaardheden is die mensen kunnen beleven zonder dat deze geaardheid inherent als afwijking dient gecatalogeerd te worden.

Met “verstandige beleving” bedoelen we:

 • alles wat binnen de wet wordt aanzien als maatschappelijk aanvaardbaar en tolerabel;
 • tussen mensen door de wet omschreven als handelingsbekwaam;
 • een beleving gefundeerd op de principes van wederzijds respect, gebaseerd op vertrouwen en beoefend op een vrijwillige, voorzichtige, veilige en verantwoordelijke wijze.

Onze werk(mentoring)methode is gebaseerd op volgende principes:

 1. zo objectief mogelijk informatie verschaffen vertrekkend vanuit de vragen van de mentee;
 2. een moreel engagement om iemand als mens proberen sterker en bewuster te maken, waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden;
 3. een niet veroordelende, noch beoordelende houding innemen, maar wel een door middel van vraagstelling explorerende en confronterende instelling;
 4. de mentee bepaalt in principe wanneer de mentoring ophoudt, echter, elke mentor heeft het recht een mentoring te beëindigen als het onderwerp van de communicatie indruist tegen de eigen normen en waarden;
 5. wij sluiten in real life-contacten uit;
 6. maximale zorg voor anonimiteit van zowel de mentee als de mentor, waarbij we, net zoals bij ieder ander digitaal verkeer, geen garanties kunnen bieden voor alles wat via het internet verloopt; we hanteren het ‘vier-ogen-principe’ om maximale anonimiteit van mentee en mentor te garanderen;
 7. wij wensen zelf niet betrokken te worden bij seksuele activiteiten, noch als datings- of matchingmiddel gebruikt te worden;
 8. wanneer we handelingen vaststellen, waarbij de geestelijke en/of fysieke integriteit van een mens in gevaar is, en die door de wet als misdrijven/misdaden beschouwd worden zullen we die, net als eenieder ander daartoe de verplichting heeft, aan de bevoegde instanties moeten signaleren.

En dan nog wat over een misverstandje dat soms opduikt … nee, bij ons kan u niet terecht voor BDSM-sessies of -spelen. Hoewel “mentoring” ook op die wijze ingevuld kan worden, kiezen wij daar bewust niet voor. Daar hebben we onze persoonlijke redenen voor én onze overtuiging dat iemand zo objectief mogelijk van antwoord proberen te dienen niet goed samengaat met het hebben van een (seksuele) relatie.

Wie (veel) meer wil lezen over mentoring, kan daarvoor DIT boek raadplegen.